هاست لینوکس (خارج از کشور)

هاست 100 مگابایت

هاست لینوکس 100 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 1000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 200 مگابایت

هاست لینوکس 200 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 2000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 500 مگابایت

هاست لینوکس 500 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 5000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 1 گیگابایت

هاست لینوکس 1000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 10000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 2 گیگابایت

هاست لینوکس 2000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 20000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 5 گیگابایت

هاست لینوکس 5000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 50000 مگ

سایر امکانات نامحدود

هاست 7 گیگابایت

هاست لینوکس 7000 مگ فضا

پهنای باند ماهیانه 70000 مگ

سایر امکانات نامحدود